அறிவார்ந்த இளைஞர் சமுதாயமே பலமான நாட்டை கட்டமைக்க முடியும், ஏழை பணக்காரன் பாகுபாடில்லாமல் அறிவார்ந்த சமுதாயத்தை, அதிகாரிகளை உருவாக்க ஆரம்பிக்கப்பட்டதே அம்மா ஐ.ஏ.எஸ்.அகாடமி.

Categories: Initiatives